مطالب پیشنهادی

قلاب زدن کره جنوبی در 13 مارس 2023 بازده

(%) Session(%) chop (BP)

سل 1 ساله 3.
538 3.
651 -11.
3

سل 2 ساله 3.
486 3.
758 -27.
2

سل 3 ساله 3.
435 3.
703 -26.
8

سل 10 ساله 3.
405 3.
584 -17.
9

MSB 2 ساله 3.
498 3.
759 -26.
1

CB 3 ساله (AA-) 4.
149 4.
396 -24.
7

CD 91 روزه 3.
610 3.
610 0.
0

(END)