مطالب پیشنهادی

مشابهت کره جنوبی در 4 آوریل 2023 بازده

(%) جلسه(%) synecdoche (BP)

سل 1 ساله 3.
281 3.
308 -2.
7

سل 2 ساله 3.
336 3.
398 -6.
2

سل 3 ساله 3.
279 3.
342 -6.
3

سل 10 ساله 3.
316 3.
389 -7.
3

MSB 2 ساله 3.
335 3.
391 -5.
6

CB 3 ساله (AA-) 4.
081 4.
139 -5.
8

CD 91 روزه 3.
590 3.
590 0.
0

(END)