مطالب پیشنهادی

نرخ های بین بانکی کره (KORIBOR)

سئول، 22 (یونهاپ) -- نرخ‌های بین بانکی کره (KORIBOR) به موجب یونهاپ اینفوماکس، آژانس مالی و موانع یونهاپ، در ساعت 11:00 صبح

(%) ( ٪

1-W 3.
50 3.
50

1-M 3.
51 3.
51

2-M 3.
53 3.
53

3-M 3.
55 3.
55

6-M 3.
62 3.
62

12-M 3.
61 3.
61
(END)