مطالب پیشنهادی

مرد بیمه کره جنوبی 13 اکتبر 2022 بازده

(%) جلسه(%) تحت تغییر (BP)

سل یک ساله 3.
543 3.
455 + 8.
8

سل 2 ساله 4.
197 4.
111 + 8.
6

TB 3 ساله 4.
203 4.
107 + 9.
6

سل 10 ساله 4.
239 4.
110 + 12.
9

MSB 2 ساله 4.
201 4.
100 + 10.
1

3- سال CB (AA-) 5.
310 5.
210 + 10.
0

CD 91 روزه 3.
660 3.
630 +3.
0

(END)