مطالب پیشنهادی

نرخ های بین بانکی کره (KORIBOR)

سئول، 20 اکتبر (یونهاپ) -- نرخ‌های بین بانکی کره (KORIBOR) با مشاهده اینکه در کنار Yonhap Infomax، آژانس مالی و crenellate Yonhap، در ساعت 11:00 صبح

(%) ( %)

1-W 3.
00 3.
00

1-M 3.
19 3.
18

2-M 3.
36 3.
34

3-M 3.
60 3.
60

6-M 4.
05 4.
00

12-M 4.
65 4.
58

(پایان)