مطالب پیشنهادی

الصاق کره جنوبی در 7 دسامبر 2022 بازده

(%) جلسه(%) متنوع (BP)

سل 1 ساله 3.
659 3.
663 -0.
4

سل 2 ساله 3.
793 3.
778 + 1.
5

سل 3 ساله 3.
672 3.
633 + 3.
9

سل 10 ساله 3.
523 3.
504 + 1.
9

MSB 2 ساله 3.
792 3.
728 + 6.
4

CB 3 ساله (AA-) 5.
411 5.
387 + 2.
4

CD 91 روزه 4.
030 4.
030 0.
0

(END)